Governance code & ANBI

 

Passionate Bulkboek voldoet volledig aan de Governance Code Cultuur zoals deze door Cultuur-Ondernemen in 2014 is geactualiseerd en de standaard vormt voor culturele ondernemers in Nederland. Daarnaast is Passionate Bulkboek door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat houdt in dat bij erfenissen, schenkingen en giften aan Passionate Bulkboek en/of haar activiteiten belastingvoordelen gelden voor de gever.

Gezien de wens van het bestuur om transparant te handelen, de strekking van de Governance Code Cultuur en de voorwaarden van de Belastingdienst om aan de ANBI-status te voldoen, geeft Passionate Bulkboek hieronder inzicht in haar beleid en procedures.

 1          Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het stimuleren en bevorderen van het literaire klimaat in het Nederlandse taalgebied, met name onder de doelgroep jongeren.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de organisatie van festivals, podia en educatieve projecten, de uitgifte van literaire publicaties, het gebruik van (digitale) media en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord die binnen het kader van de doelstelling vallen.

2          Hoofdlijnen van het beleidsplan 2017-2020

 1. Stimuleren van de Nederlandstalige letteren bij jongeren
  Deze doelstelling is onder te verdelen in een kwadrant, namelijk het onderscheid tussen een educatieve en buitenschoolse functie en het onderscheid tussen actieve en receptieve participatie. Op deze wijze onderscheidt de organisatie de volgende vier resultaatgebieden van het stimuleren van de Nederlandse letteren bij jongeren:
 2. a) Stimuleren van actieve literaire participatie binnen het VO;
  b) Stimuleren van receptieve literaire participatie binnen het VO;
  c) Stimuleren van actieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt;
  d) Stimuleren van receptieve literaire participatie op de vrijetijdsmarkt.
 3. Verbeteren taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs
  In samenhang met bovenstaande literaire doelstellingen streeft Passionate Bulkboek naar het verbeteren van taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van leesvaardigheid en taalgevoeligheid.
 4. Versterken van het literaire klimaat in de regio Rotterdam
  Bij deze doelstelling draagt Passionate Bulkboek niet alleen bij aan het verzorgen van het regionale literaire aanbod, maar ook aan haar maatschappelijke missie van het verbeteren van de literaire competenties en taalvaardigheid van VO-leerlingen.

3          Activiteiten en financiële verantwoording
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording hierover treft u aan in het jaarverslag van Passionate Bulkboek. Alle recente jaarverslagen vindt u hier.

4          (Neven)activiteiten staf en bestuurders
Voor een actueel overzicht van de (neven)activiteiten van de staf en bestuurders van Passionate Bulkboek, kijkt u hier.

5          Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Passionate Bulkboek is onbezoldigd. Wel is er een vacatieregeling van kracht waarbij bestuursleden een onkostenvergoeding ontvangen van € 80,– per bezochte vergadering van minimaal twee uur. Het personeel is ingeschaald conform de daarvoor geldende richtlijnen van de CAO Welzijn. De directie is in loondienst. De vergoeding van de directeur valt binnen de norm zoals gesteld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). De accountant toetst jaarlijks of dit het geval is en neemt zijn bevindingen mee in het jaarbericht van de organisatie.

6          Bestuursreglement
Het bestuursreglement is leidend bij het handelen van de bestuursleden. U treft dit hier aan.

7          Profiel bestuur
Er is een bestuursprofiel opgesteld. Dit treft u hier aan.

8          Rooster van aftreden bestuur
Hier treft u het rooster van aftreden van het bestuur van Passionate Bulkboek aan. Dit rooster is van kracht geworden bij het bestuursbesluit op 19 november 2015. Aangezien bestuursbesluiten niet met terugwerkende kracht kunnen worden genomen, begonnen de toen zittende bestuursleden aan hun eerste termijn op 19 november 2015.

9          Directiestatuut
Er is een directiestatuut van kracht dat de delegatie van de bevoegdheden van het bestuur aan de directie regelt. Dit treft u hier aan.

Deel deze pagina: