Governance code & ANBI

Passionate Bulkboek voldoet volledig aan de Governance Code Cultuur, die in 2019 is geactualiseerd en de standaard vormt voor culturele ondernemers in Nederland.

Daarnaast is Passionate Bulkboek door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat houdt in dat bij erfenissen, schenkingen en giften aan Passionate Bulkboek en/of haar programma’s belastingvoordelen gelden voor de gever.

Gezien de wens van het bestuur om transparant te handelen, de strekking van de Governance Code Cultuur en de voorwaarden van de Belastingdienst om aan de ANBI-status te voldoen, geeft Passionate Bulkboek hieronder inzicht in haar beleid en procedures.

 1          Statutaire doelstelling
Een bijdrage leveren aan het stimuleren en bevorderen van het literaire klimaat in het Nederlandse taalgebied, met name onder de doelgroep jongeren.

2          Hoofdlijnen van het beleidsplan 2021-2024

Passionate Bulkboek is dé landelijke leesspecialist voor het onderwijs, onder het motto Samen lezers maken. Als dienstverlenende organisatie fungeert de instelling als steunpunt voor docenten Nederlands en (school)bibliothecarissen. Of men nu werkzaam is in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, in het mbo of op de pabo, de organisatie beantwoordt alle vragen en biedt een leesbevorderingsprogramma op maat aan. Passionate Bulkboek verbindt als culturele dienstverlener haar programma’s op optimale wijze met de curricula in de verschillende onderwijsvormen.

Passionate Bulkboek onderscheidt zich in het voortgezet onderwijs door docenten Nederlands te ondersteunen met een doorlopende leeslijn die naadloos aansluit op groep 7/8 van de basisschool. In het mbo en op de pabo opereert de organisatie als de pionier die een nieuwe leesbevorderingspraktijk heeft ontwikkeld.

3          Programma’s en financiële verantwoording
Een actueel verslag van de uitgeoefende programma’s en een financiële verantwoording hierover treft u aan in het jaarverslag van Passionate Bulkboek. Alle recente jaarverslagen vindt u hier.

4          (Neven)functies staf en bestuurders
Voor een actueel overzicht van de (neven)functies van de staf en bestuurders van Passionate Bulkboek, kijkt u hier.

5          Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Passionate Bulkboek is onbezoldigd. Wel is er een vacatieregeling van kracht waarbij bestuursleden een onkostenvergoeding ontvangen van € 80,- per bezochte vergadering van minimaal twee uur. Het personeel is ingeschaald conform de daarvoor geldende richtlijnen van de CAO Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd. De directie is in loondienst. De vergoeding van de directeur valt binnen de norm zoals gesteld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). De accountant toetst jaarlijks of dit het geval is en neemt zijn bevindingen mee in het jaarbericht van de organisatie.

6          Bestuursreglement
Het bestuursreglement is leidend bij het handelen van de bestuursleden. U treft dit hier aan.

7          Profiel bestuur
Er is een bestuursprofiel opgesteld. Dit treft u hier aan.

8          Rooster van aftreden bestuur
Hier treft u het rooster van aftreden van het bestuur van Passionate Bulkboek aan. Dit rooster is van kracht geworden bij het bestuursbesluit op 19 november 2015. Aangezien bestuursbesluiten niet met terugwerkende kracht kunnen worden genomen, begonnen de toen zittende bestuursleden aan hun eerste termijn op 19 november 2015.

9          Directiestatuut
Er is een directiestatuut van kracht dat de delegatie van de bevoegdheden van het bestuur aan de directie regelt. Dit treft u hier aan.

10        Standaardformulier

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen vindt u hier.

11        Regeling Vertrouwenspersoon

Indien medewerkers van Passionate Bulkboek in hun werk te maken krijgen met ongewenst gedrag, dan kunnen zij een beroep doen op bemiddeling van een vertrouwenspersoon.

Deel deze pagina: